افزایش زوم زوم نرمال کاهش زوم
آخرین تاریخ بروز رسانی : ١٤٠٣/٠٢/٠٥
آشنایی با خدمات دستگاه
 

شناسنامه خدمات دستگاه های اجرایی

نام دستگاه ارائه دهنده خدمت

اداره کل امور عشایر خراسان شمالی

کد خدمت

نظارت و حسابرسی تشکلهای عشایری

مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت

اساسنامه سازمان امور عشایر، آئین نامه ساماندهی عشایر، مصوبات شورایعالی عشایر

نوع خدمت(حاکمیتی، حمایتی، تصدی) بر اساس قانون خدمات کشوری

حاکمیتی

ذینفعان خدمت

عشایر خراسان شمالی

نیازمندی های اطلاعاتی و اسنادی خدمت از ذینفع

درخواست متقاضی

نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت نظر مجوز، استعلام و ... از سایر دستگاه ها

-

نیازمندیهای احراز هویت حقیقی و حقوقی

-

مجوز و تعرفه اخذ هزینه و شماره حساب

-

ذکر ضرورت های مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد – جهت احراز اصالت مدارک

فرایند یا فرایندهای عملیاتی و زمانی بررسی و ارائه خدمت

مدت زمان خدمت یکماه – فرآیند غیرالکترونیکی و حضوری می باشد.

فهرست واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت

شرکت پشتیبانی امور دام- شرکت بازرگانی داخلی

 

 

 

شناسنامه خدمات دستگاه های اجرایی

نام دستگاه ارائه دهنده خدمت

اداره کل امور عشایر خراسان شمالی

کد خدمت

تأمین و ارائه اعتبارات و تسهیلات بانکی به عشایر

مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت

اساسنامه سازمان امور عشایر ایران، آئین نامه ساماندهی عشایر، قوانین برنامه و بودجه ای

نوع خدمت(حاکمیتی، حمایتی، تصدی) بر اساس قانون خدمات کشوری

حاکمیتی

ذینفعان خدمت

عشایر خراسان شمالی

نیازمندی های اطلاعاتی و اسنادی خدمت از ذینفع

درخواست متقاضی – تأیید اصالت فرد مبنی بر عشایر بودن

نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت نظر مجوز، استعلام و ... از سایر دستگاه ها

-

نیازمندیهای احراز هویت حقیقی و حقوقی

دفترچه عضویت در شرکت تعاونی های عشایری

مجوز و تعرفه اخذ هزینه و شماره حساب

-

ذکر ضرورت های مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد – جهت احراز اصالت مدارک

فرایند یا فرایندهای عملیاتی و زمانی بررسی و ارائه خدمت

مدت زمان خدمت یکماه – فرآیند غیرالکترونیکی و حضوری می باشد.

فهرست واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت

صندوق توسعه حمایت از بخش کشاورزی عشایری- بانک کشاورزی

 

 

 

شناسنامه خدمات دستگاه های اجرایی

نام دستگاه ارائه دهنده خدمت

اداره کل امور عشایر خراسان شمالی

کد خدمت

احداث جایگاه سوخت فسیلی در حوزه عشایری

مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت

اساسنامه سازمان امور عشایر ایران، آئین نامه ساماندهی عشایر، قوانین برنامه و بودجه ای

نوع خدمت(حاکمیتی، حمایتی، تصدی) بر اساس قانون خدمات کشوری

حاکمیتی

ذینفعان خدمت

عشایر خراسان شمالی

نیازمندی های اطلاعاتی و اسنادی خدمت از ذینفع

درخواست متقاضی – تأیید اصالت فرد مبنی بر عشایر بودن

نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت نظر مجوز، استعلام و ... از سایر دستگاه ها

-

نیازمندیهای احراز هویت حقیقی و حقوقی

دفترچه عضویت در شرکت تعاونی های عشایری

مجوز و تعرفه اخذ هزینه و شماره حساب

-

ذکر ضرورت های مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد – جهت احراز اصالت مدارک

فرایند یا فرایندهای عملیاتی و زمانی بررسی و ارائه خدمت

مدت زمان خدمت یکماه – فرآیند غیرالکترونیکی و حضوری می باشد.

فهرست واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت

شرکت پخش فراورده های نفتی- اخذ تأییدیه جایگاه توزیع نفت

 

 

 

شناسنامه خدمات دستگاه های اجرایی

نام دستگاه ارائه دهنده خدمت

اداره کل امور عشایر خراسان شمالی

کد خدمت

آماده سازی سایت اسکان عشایر

مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت

اساسنامه سازمان امور عشایر ایران، آئین نامه ساماندهی عشایر، قوانین برنامه و بودجه ای

نوع خدمت(حاکمیتی، حمایتی، تصدی) بر اساس قانون خدمات کشوری

حاکمیتی

ذینفعان خدمت

عشایر خراسان شمالی

نیازمندی های اطلاعاتی و اسنادی خدمت از ذینفع

درخواست متقاضی – تأیید اصالت فرد مبنی بر عشایر بودن

نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت نظر مجوز، استعلام و ... از سایر دستگاه ها

-

نیازمندیهای احراز هویت حقیقی و حقوقی

دفترچه عضویت در شرکت تعاونی های عشایری

مجوز و تعرفه اخذ هزینه و شماره حساب

-

ذکر ضرورت های مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد – جهت احراز اصالت مدارک

فرایند یا فرایندهای عملیاتی و زمانی بررسی و ارائه خدمت

مدت زمان خدمت به طور متوسط 5 سال فرآیند غیرالکترونیکی و حضوری می باشد.

فهرست واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت

وزارت نیرو- سازمان حفاظت از محیط زیست- سازمان جنگلها و مراتع- وزارت راه و شهرسازی- وزارت کشور- امور اراضی

 

 

 

شناسنامه خدمات دستگاه های اجرایی

نام دستگاه ارائه دهنده خدمت

اداره کل امور عشایر خراسان شمالی

کد خدمت

ارائه اطلاعات مکانی توصیفی مسیرهای کوچ و استقرارعشایر

مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت

اساسنامه سازمان امور عشایر ایران، آئین نامه ساماندهی عشایر، قوانین برنامه و بودجه ای

نوع خدمت(حاکمیتی، حمایتی، تصدی) بر اساس قانون خدمات کشوری

حاکمیتی

ذینفعان خدمت

عشایر خراسان شمالی

نیازمندی های اطلاعاتی و اسنادی خدمت از ذینفع

درخواست متقاضی – تأیید اصالت فرد مبنی بر عشایر بودن

نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت نظر مجوز، استعلام و ... از سایر دستگاه ها

-

نیازمندیهای احراز هویت حقیقی و حقوقی

دفترچه عضویت در شرکت تعاونی های عشایری

مجوز و تعرفه اخذ هزینه و شماره حساب

-

ذکر ضرورت های مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد – جهت احراز اصالت مدارک

فرایند یا فرایندهای عملیاتی و زمانی بررسی و ارائه خدمت

مدت زمان خدمت به طور هفتگی فرآیند غیرالکترونیکی و حضوری می باشد.

فهرست واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت

شرکت پشتیبانی و امور دام- اداره کل منابع طبیعی- اداره کل دامپزشکی- نیروی انتظامی

 

 

 

شناسنامه خدمات دستگاه های اجرایی

نام دستگاه ارائه دهنده خدمت

اداره کل امور عشایر خراسان شمالی

کد خدمت

ارائه معرفی نامه به عاملان و نمایندگان توزیع سوخت فسیلی

مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت

قانون بیمه خدمات درمانی بیمه روستائیان و عشایر

نوع خدمت(حاکمیتی، حمایتی، تصدی) بر اساس قانون خدمات کشوری

حاکمیتی

ذینفعان خدمت

عشایر خراسان شمالی

نیازمندی های اطلاعاتی و اسنادی خدمت از ذینفع

درخواست متقاضی – تأیید اصالت فرد مبنی بر عشایر بودن

نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت نظر مجوز، استعلام و ... از سایر دستگاه ها

-

نیازمندیهای احراز هویت حقیقی و حقوقی

کارت عضویت در شرکت تعاونی- کارت ملی و شناسنامه

مجوز و تعرفه اخذ هزینه و شماره حساب

-

ذکر ضرورت های مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد – جهت احراز اصالت مدارک

فرایند یا فرایندهای عملیاتی و زمانی بررسی و ارائه خدمت

مدت زمان خدمت کمتر از یک ساعت فرآیند غیرالکترونیکی و حضوری می باشد.

فهرست واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت

اداره کل بیمه خدمات درمانی

 

 

 

شناسنامه خدمات دستگاه های اجرایی

نام دستگاه ارائه دهنده خدمت

اداره کل امور عشایر خراسان شمالی

کد خدمت 

تسطیح اراضی کشاورزی در مناطق عشایری

مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت

دستورالعمل ممیزی مراتع

نوع خدمت(حاکمیتی، حمایتی، تصدی) بر اساس قانون خدمات کشوری

حاکمیتی

ذینفعان خدمت

عشایر خراسان شمالی

نیازمندی های اطلاعاتی و اسنادی خدمت از ذینفع

کارت عضویت- کارت مرتع- کارت پایان خدمت- شناسنامه

نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت نظر مجوز، استعلام و ... از سایر دستگاه ها

-

نیازمندیهای احراز هویت حقیقی و حقوقی

دفترچه عضویت در شرکت تعاونی های عشایری کارت ملی و شناسنامه

مجوز و تعرفه اخذ هزینه و شماره حساب

-

ذکر ضرورت های مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد – جهت احراز اصالت مدارک

فرایند یا فرایندهای عملیاتی و زمانی بررسی و ارائه خدمت

مدت زمان خدمت 8 روز فرآیند غیرالکترونیکی و حضوری می باشد.

فهرست واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت

اداره کل منابع طبیعی

 

 

 

شناسنامه خدمات دستگاه های اجرایی

نام دستگاه ارائه دهنده خدمت

اداره کل امور عشایر خراسان شمالی

کد خدمت

تأمین و توزیع مولدهای انرژی تجدیدپذیر به عشایر

مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت

اساسنامه شرکت تعاونی عشایری

نوع خدمت(حاکمیتی، حمایتی، تصدی) بر اساس قانون خدمات کشوری

حاکمیتی

ذینفعان خدمت

عشایر خراسان شمالی

نیازمندی های اطلاعاتی و اسنادی خدمت از ذینفع

کارت عضویت- موافقت نامه مبدا و مقصد

نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت نظر مجوز، استعلام و ... از سایر دستگاه ها

-

نیازمندیهای احراز هویت حقیقی و حقوقی

دفترچه عضویت در شرکت تعاونی های عشایری کارت ملی و شناسنامه

مجوز و تعرفه اخذ هزینه و شماره حساب

-

ذکر ضرورت های مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد – جهت احراز اصالت مدارک

فرایند یا فرایندهای عملیاتی و زمانی بررسی و ارائه خدمت

مدت زمان خدمت 15 روز فرآیند غیرالکترونیکی و حضوری می باشد.

فهرست واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت

اداره کل و ادارات تابعه شهرستانها- شرکت های تعاونی عشایری استان

 

 

 

شناسنامه خدمات دستگاه های اجرایی

نام دستگاه ارائه دهنده خدمت

اداره کل امور عشایر خراسان شمالی

کد خدمت 

واگذاری اراضی و مستحدثات به تشکل های عشایری

مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت

دستورالعمل های واگذاری اراضی امور اراضی

نوع خدمت(حاکمیتی، حمایتی، تصدی) بر اساس قانون خدمات کشوری

حاکمیتی

ذینفعان خدمت

متقاضیان دریافت زمین

نیازمندی های اطلاعاتی و اسنادی خدمت از ذینفع

داشتن کروکی محل و معرفی نامه از دستگاه مربوطه

نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت نظر مجوز، استعلام و ... از سایر دستگاه ها

-

نیازمندیهای احراز هویت حقیقی و حقوقی

نامه از دستگاه های واگذارکننده اراضی

مجوز و تعرفه اخذ هزینه و شماره حساب

-

ذکر ضرورت های مراجعه حضوری

جهت نشان دادن زمین مورد نظر بر روی نرم افزار گوگل ارث و در صورت نیاز راهنمایی حضوری کارشناسان

فرایند یا فرایندهای عملیاتی و زمانی بررسی و ارائه خدمت

مدت زمان خدمت کمتر از یک روز فرآیند غیرالکترونیکی و حضوری می باشد.

فهرست واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت

اداره کل منابع طبیعی- امور اراضی

 شناسنامه خدمات دستگاه های اجرایی

نام دستگاه ارائه دهنده خدمت

اداره کل امور عشایر خراسان شمالی

کد خدمت

اعطای تسهیلات مالی و اعتباری به تشکل ها

مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت

دستورالعمل تشکلهای عشایری

نوع خدمت(حاکمیتی، حمایتی، تصدی) بر اساس قانون خدمات کشوری

حاکمیتی

ذینفعان خدمت

عشایر خراسان شمالی

نیازمندی های اطلاعاتی و اسنادی خدمت از ذینفع

 اساسنامه شرکت تعاونی

نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت نظر مجوز، استعلام و ... از سایر دستگاه ها

-

نیازمندیهای احراز هویت حقیقی و حقوقی

 مجوز و تعرفه اخذ هزینه و شماره حساب

-

ذکر ضرورت های مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فشرکت – جهت احراز اصالت مدارک

فرایند یا فرایندهای عملیاتی و زمانی بررسی و ارائه خدمت

مدت زمان خدمت 8 روز – فرآیند غیرالکترونیکی و حضوری می باشد.

فهرست واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت

اداره کل منابع طبیعی

 

آدرس پستی : استان خراسان شمالی ، شهرستان بجنورد ، 17 شهریور جنوبی ، کوچه عصر 5 ، پلاک 40
شماره های تماس : 32424781-058 ، 32424784-058 ، 32424786-058
شماره نمابر : 32424683- 058
پست الکترونیک : info@nkhashayer.ir

کـل بازديد ها :
٩٧٩٩٢٨   نفر 
..:: انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است ::..